<span class="vcard">Admin</span>
Admin

CTCP Quản Lý Quỹ Leadvisors công bố thông tin Biên bản, Nghị Quyết họp Đại Hội Cổ Đông bất thường và thay đổi người nội bộ

Ngày 10/5/2024, CTCP QLQ Leadvisors đã tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT. chi tiết như …

CTCP Quản Lý Quỹ Leadvisors công bố thông tin NQ HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan; Nội dung: CTCP Quản Lý Quỹ Leadvisors (LeadCap) công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch năm 2024 với cổ đông lớn và người có liên quan (Công văn và Nghị quyết đính kèm)

NQ HĐQT so 01 – sign CBTT ky HD voi CĐ lớn và Người có liên quan – sign