Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors (LeadCap)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors (LeadCap) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2024 của LeadCap như sau:
1. Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 05 năm 2024
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 25, Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội
3. Nội dung:
– Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Trân trọng.

file đính kèm
To trinh vv Mien nhiem va bau bo sung TVHDQT 19.04.2024

Thong bao de cu ung cu TV HDQT 19.04.24