Công Bố Thông Tin
Công Bố Thông Tin

CTCP Quản lý quỹ Leadvisors đính chính thông tin công bố ngày 28/02/2023 về giao dịch cổ phiếu OCH của người có liên quan của người nội bộ

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors đính chính thông tin công bố theo Công văn số 17/2023/CV-KSNB ngày 28/02/2023 về việc Thông báo …

CTCP Quản lý quỹ Leadvisors thông báo giao dịch cổ phiếu OCH của người có liên quan của người nội bộ

1. Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐQLQ do …