CTCP Quản Lý Quỹ Leadvisors công bố thông tin Biên bản, Nghị Quyết họp Đại Hội Cổ Đông bất thường và thay đổi người nội bộ
CTCP Quản Lý Quỹ Leadvisors công bố thông tin Biên bản, Nghị Quyết họp Đại Hội Cổ Đông bất thường và thay đổi người nội bộ

CTCP Quản Lý Quỹ Leadvisors công bố thông tin Biên bản, Nghị Quyết họp Đại Hội Cổ Đông bất thường và thay đổi người nội bộ

Ngày 10/5/2024, CTCP QLQ Leadvisors đã tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT. chi tiết như sau:
1. Thành viên thôi tham gia HĐQT:
– Họ tên: Ông Lê Đình Quang
– Ngày miễn nhiệm: 10/5/2024
2. Thành viên HĐQT được bổ nhiệm:
– Họ tên: Ông Trịnh Quốc Bình
– Ngày bổ nhiệm: 10/5/2024
(Công văn CBTT, BB và NQ họp ĐHĐCĐ đính kèm)

1. BB hop DHDCD so 02-2024-BB-DHDCD ngay 10.05.2024 – sign

2. NQ so 02-2024-NQ-DHDCD ngay 10.05.2024 -sign

3. CV so 38-2024-CBTT Bien ban, NQ DHDCD bat thuong va thay doi nguoi noi bo – sign