Báo Cáo Tài Chính
Báo Cáo Tài Chính

CTCP Quản Lý Quỹ Leadvisors công bố thông tin NQ HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan; Nội dung: CTCP Quản Lý Quỹ Leadvisors (LeadCap) công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch năm 2024 với cổ đông lớn và người có liên quan (Công văn và Nghị quyết đính kèm)

NQ HĐQT so 01 – sign CBTT ky HD voi CĐ lớn và Người có liên quan – sign

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2023 đã được soát xét

BCTC bán niên soát xét LeadCap 30.06.23 ban hành – sign BC ATTC bán niên soát xét LeadCap 30.06.23 ban hành – sign