Thông báo bổ nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT
Thông báo bổ nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT

Thông báo bổ nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Hapaco thông báo bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Hồng Tứ vào vị trí Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Hapaco kể từ ngày 30/12/2013.