Notice of appointment of Vice Chairman of the Board of Directors
Notice of appointment of Vice Chairman of the Board of Directors

Notice of appointment of Vice Chairman of the Board of Directors

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Hapaco thông báo bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Hồng Tứ vào vị trí Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Hapaco kể từ ngày 30/12/2013.