Công văn chuyển nhượng cổ phần
Công văn chuyển nhượng cổ phần

Công văn chuyển nhượng cổ phần

CHẤP THUẬN VIỆC GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN TỪ 10% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HAPACO

Ngày 30/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBCK chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán HAPACO với nội dung cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Bà Hoàng Thị Nga
– Số cổ phần trước khi chuyển nhượng: 1.155.000 cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ Công ty;
– Số cổ phần chuyển nhượng: 1.155.000 cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ Công ty;
– Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty.
2. Bên nhận chuyển nhượng: Ông Lê Minh Thành – Số cổ phần trước khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty;
– Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.155.000 cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ Công ty;
– Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 1.155.000 cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ của Công ty.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký