CTCP QLQ Leadvisors CBTT NQ HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người có liên quan của người nội bộ
CTCP QLQ Leadvisors CBTT NQ HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người có liên quan của người nội bộ

CTCP QLQ Leadvisors CBTT NQ HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người có liên quan của người nội bộ

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (LeadCap) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư giữa LeadCap và người có liên quan của người nội bộ là Công ty cổ phần One Capital Hospitality

File:

NQ HDQT so 03 ký HĐ với OCH – sign

CBTT số 33 ký HĐ với OCH – sign