Leadvisors Fund Management Joint Stock Company announced the Resolution of the Board of Directors on the signing of contracts with related people of internal people
Leadvisors Fund Management Joint Stock Company announced the Resolution of the Board of Directors on the signing of contracts with related people of internal people

Leadvisors Fund Management Joint Stock Company announced the Resolution of the Board of Directors on the signing of contracts with related people of internal people

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (LeadCap) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư giữa LeadCap và người có liên quan của người nội bộ là Công ty cổ phần One Capital Hospitality

File:

NQ HDQT so 03 ký HĐ với OCH – sign

CBTT số 33 ký HĐ với OCH – sign