CTCP QLQ Leadvisors báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu OCH
CTCP QLQ Leadvisors báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu OCH

CTCP QLQ Leadvisors báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu OCH

 1. Thông tin tổ chức thực hiện giao dịch:

– Tên tổ chức: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200725638, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 23/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Người có liên quan của người nội bộ

 1. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch

– Họ và tên: Lê Đình Quang

– CMND số 023772490 cấp ngày 19/11/2013 tại Công an TP. Hồ Chí Minh

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần One Capital Hospitality

– Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Thành viên HĐQT của CTCP Quản lý quỹ Leadvisors

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu

 1. Mã chứng khoán giao dịch: OCH
 2. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 0001311014 tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
 3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.342.684 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,17%.
 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký Mua: 400.000 cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch Mua: 310.300 cổ phiếu
 6. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 3.103.000.000 đồng
 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 6.652.984 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,33%

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 6.652.984 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,33%.

 1. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
 2. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/03/2023 đến ngày 04/04/2023
 3. Lý do không hoàn tất giao dịch: Giá thị trường của cổ phiếu không đáp ứng điều kiện mua.

BCKQGD OCH – sign