Thư giải trình lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý 3/2020
Thư giải trình lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý 3/2020