Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (lần 2)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (lần 2)