Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 3
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 3