Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Lần 2) ngày 15/04/2020 không đủ điều kiện tiến hành
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Lần 2) ngày 15/04/2020 không đủ điều kiện tiến hành