Công bố văn bản giải trình BCTC năm 2015
Công bố văn bản giải trình BCTC năm 2015