Báo cáo tài chính soát xét đến ngày 30.06.2017
Báo cáo tài chính soát xét đến ngày 30.06.2017