Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Lần 2 không thành công
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Lần 2 không thành công