CTCP Quản lý phụ trách Leadvisors miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
CTCP Quản lý phụ trách Leadvisors miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

CTCP Quản lý phụ trách Leadvisors miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

CTCP Quản lý quỹ Leadvisors công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Khánh Hoàng kể từ ngày 01/05/2023 (Nghị quyết HĐQT đính kèm)