Công bố thông tin về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Kính mắt Hà Nội
Công bố thông tin về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Kính mắt Hà Nội