Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Lần 2 và tài liệu kèm theo
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Lần 2 và tài liệu kèm theo