Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Lần 1 không thành công
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Lần 1 không thành công