Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 2
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 2