Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Lần 1) ngày 05/04/2020 không đủ điều kiện tiến hành
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Lần 1) ngày 05/04/2020 không đủ điều kiện tiến hành