CTCP Quản lý quỹ Leadvisors thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CTCP Quản lý quỹ Leadvisors thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CTCP Quản lý quỹ Leadvisors thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CTCP Quản lý quỹ Leadvisors trân trọng kính mời Quý cổ đông tới thạm dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ: 14h ngày 18/04/2023
Địa điểm: Phòng họp Tầng 25, Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Nội dung: (Tài liệu đính kèm)
1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của LeadCap.

2 Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của LeadCap.

3 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của LeadCap.

4 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của LeadCap.

5 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

6 Thông qua Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT LeadCap.

7 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

8 Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

9 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thành phần và điều kiện tham dự:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của LeadCap theo danh sách cổ đông chốt vào 15h00 ngày 17/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về LeadCap trước 11h00 ngày 07/04/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors – Tầng 25, Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3783 6089