Thông báo về việc ĐHĐCĐ năm 2018 không đủ điều kiện tiến hành (Lần 2)
Thông báo về việc ĐHĐCĐ năm 2018 không đủ điều kiện tiến hành (Lần 2)