Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương

Ngày 03/01/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số 01/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý quỹ số 16/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006 cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hapaco với nội dung sau:

– Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG
– Tên giao dịch: Công ty Quản lý quỹ Thái Bình Dương
– Tên bằng tiếng anh: Pacific Asset Management Company
– Tên viết tắt: PAMCO
– Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Số 1 Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
– Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Minh Thành
– Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tải Xuống