CTCP Quản lý quỹ Leadvisors công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng UTĐT giữa Công ty với người nội bộ
CTCP Quản lý quỹ Leadvisors công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng UTĐT giữa Công ty với người nội bộ

CTCP Quản lý quỹ Leadvisors công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng UTĐT giữa Công ty với người nội bộ

CTCP Quản lý quỹ Leadvisors công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư giữa Công ty với người nội bộ là ông Lê Minh Thành – Chủ tịch HĐQT

File đính kèm

HDQT_22.11.10_81.NQ-HĐQT_ký_HĐ_với_người_nội_bộ_-_sign
CBTT_NQHDQT_phê_duyệt_HĐ_ký_giữa_LeadCap_và_CTHĐQT_-_sign