CTCP Quản lý Quỹ Leadvisors công bố BB và NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Điều lệ sửa đổi
CTCP Quản lý Quỹ Leadvisors công bố BB và NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Điều lệ sửa đổi

CTCP Quản lý Quỹ Leadvisors công bố BB và NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Điều lệ sửa đổi

Ngày 18/04/2023, CTCP Quản lý quỹ Leadvisors (LeadCap) đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó, ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại Đại hội. LeadCap công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên và Điều lệ sửa đổi ban hành ngày 18/04/2023

Chi tiết: 23.04.19 CBTT NQ, BB họp ĐHĐCĐ thường niên LeadCap – sign