Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 3)
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 3)