Leadvisors Fund Management Joint Stock Company invites the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
Leadvisors Fund Management Joint Stock Company invites the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Leadvisors Fund Management Joint Stock Company invites the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors (LeadCap)
HĐQT LeadCap trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của LeadCap như sau:
1. Thời gian: 14h00 ngày 29/02/2024
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 25, Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội
3. Nội dung:
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LeadCap.
– Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của LeadCap.
– Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của LeadCap.
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của LeadCap.
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
– Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT LeadCap.
– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

File đính kèm:

1. BC KQKD 2023 và KHKD 2024 cua LeadCap

2. TT thông qua BCTC và BC tỷ lệ ATTC 2023 đã kiểm toán

3. TT phan phoi LN 2023 va KH phan phoi LN 2024

4. TT lua chon don vi kiem toan 2024

5. BC hoat dong HDQT 2023

6. TT bao cao chi tra thu lao HDQT 2023 và KH thu lao 2024