Leadvisors Fund Management Joint Stock Company announces the transaction of OCH shares of related people of insiders
Leadvisors Fund Management Joint Stock Company announces the transaction of OCH shares of related people of insiders

Leadvisors Fund Management Joint Stock Company announces the transaction of OCH shares of related people of insiders

1. Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors
Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006
Mối quan hệ với công ty đại chúng: Người có liên quan của người nội bộ.
2. Họ và tên người nội bộ: Lê Đình Quang
Số CMND: 023772490 Ngày cấp: 19/11/2013 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần One Capital Hospitality
Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phần
3. Mã chứng khoán giao dịch: Công ty cổ phần One Capital Hospitality (Mã chứng khoán: OCH)
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 0001311014 tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,19%.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 cổ phiếu
7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 770.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,39%.
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 05/04/2023

23.02.28 OCH – CBTT truoc GD nguoi noi bo – PL13 TT96 – sign