Leadvisors Fund Management Joint Stock Company announces the Minutes and Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and the revised Charter
Leadvisors Fund Management Joint Stock Company announces the Minutes and Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and the revised Charter

Leadvisors Fund Management Joint Stock Company announces the Minutes and Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and the revised Charter

Ngày 18/04/2023, CTCP Quản lý quỹ Leadvisors (LeadCap) đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó, ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại Đại hội. LeadCap công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên và Điều lệ sửa đổi ban hành ngày 18/04/2023

Chi tiết: 23.04.19 CBTT NQ, BB họp ĐHĐCĐ thường niên LeadCap – sign