Share transfer letter
Share transfer letter

Share transfer letter

CHẤP THUẬN VIỆC GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN TỪ 10% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HAPACO

Ngày 30/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBCK chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán HAPACO với nội dung cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Bà Hoàng Thị Nga
– Số cổ phần trước khi chuyển nhượng: 1.155.000 cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ Công ty;
– Số cổ phần chuyển nhượng: 1.155.000 cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ Công ty;
– Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty.
2. Bên nhận chuyển nhượng: Ông Lê Minh Thành – Số cổ phần trước khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty;
– Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.155.000 cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ Công ty;
– Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 1.155.000 cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ của Công ty.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký