Leadvisors Fund Management Joint Stock Company corrects the information announced on February 28, 2023 about the transaction of OCH shares of the related person of the insider
Leadvisors Fund Management Joint Stock Company corrects the information announced on February 28, 2023 about the transaction of OCH shares of the related person of the insider

Leadvisors Fund Management Joint Stock Company corrects the information announced on February 28, 2023 about the transaction of OCH shares of the related person of the insider

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors đính chính thông tin công bố theo Công văn số 17/2023/CV-KSNB ngày 28/02/2023 về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần One Capital Hospitality (Mã chứng khoán: OCH) của người có liên quan của người nội bộ như sau:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.342.684 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,17%.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.742.684 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37%.

Lý do thay đổi: Bổ sung số lượng cổ phiếu nắm giữ do Công ty đang đứng tên sở hữu tài sản ủy thác của khách hàng.
Các thông tin khác tại Thông báo giao dịch cổ phiếu OCH của người có liên quan của người nội bộ đã công bố ngày 28/02/2023 không thay đổi.

23.03.06 Đính chính CBTT ngày 28.02.23 mua OCH